نام و نام خانوادگی:شماره تماس:
1- تا چه اندازه از کیفیت خدمات پس از فروش شرکت رضایت دارید ؟2- تا چه حد از تسهیل در ارائه خدمات فروش انشعاب شرکت رضایت دارید ؟3- تا چه اندازه از روشنایی معابر شهر رضایت دارید ؟4- تا چه اندازه از اطلاع رسانی در مورد مسائل برق رضایت دارید ؟5- تا چه اندازه از اقدامات شرکت در مورد مسائل برق رضایت دارید ؟6- تا چه اندازه از کیفیت رفتار و برخورد کارکنان شرکت رضایت دارید ؟7- تا چه اندازه از خدمات سایت اینترنتی این شرکت رضایت دارید ؟8- در صورت داشتن شکایت به چه میزان از نحوه رسیدگی آن رضایت دارید ؟
شما قبلا نظر داده ایداطلاعات شخصیسوالاتکد امنیتی